آقای سید علی  موسوی

 
سوابق و فعالیت ها:
-عضو هیأت علمی دانشگاه مراغه

تحصیلات:
- دکترای فلسفه

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (ملکان)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳ "آقای سید علی موسوی"