آقای جعفر  راستی

 
سوابق و فعالیت ها:
-سپاه پاسداران

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (شبستر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۲ "آقای جعفر راستی"