آقای کمال  حسین پور

 
سوابق و فعالیت ها:
-مدیر شرکت راهسازی آذر

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت
MBA با گرایش مالی

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۳ "آقای کمال حسین پور"