آقای علی  نیکزاد ثمرین

سوابق اجرایی :
وزیر اسبق راه و شهرسازی


میزان تحصیلات :
فوق لیسانس مدیریت

حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹ "آقای علی نیکزاد ثمرین"