آقای سید غنی  نظری خانقاه

سوابق اجرایی :
معاون اداری مالی دانشگاه
پیام نور استان


میزان تحصیلات :
دانشجو دکترای حقوق

حوزه انتخابیه : اردبیل (خلخال / کوثر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر دوم کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ "آقای سید غنی نظری خانقاه"