آقای محمود  عباس زاده

سوابق اجرایی :
مدیرکل اسبق سیاسی وزارت کشور
/ استاندار اسبق ایلام


میزان تحصیلات :
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

حوزه انتخابیه : اردبیل (مشکین شهر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶ "آقای محمود عباس زاده"