عباس  جهانگیرزاده

سوابق اجرایی :
معاون فرماندار و سرپرست فرمانداری
گرمی

میزان تحصیلات :
فوق لیسانس مهندسی مدیریت

حوزه انتخابیه : اردبیل (پارس آباد)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی