آقای امیرحسین  بانکی پورفرد

سوابق اجرایی :
هیات علمی دانشگاه اصفهان


میزان تحصیلات :
دکترای فلسفه غرب

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴ "آقای امیرحسین بانکی پورفرد"