آقای مهدی  طغیانی

سوابق اجرایی :
هیات علمی دانشگاه
اصفهان


میزان تحصیلات :
دکتری علوم اقتصادی

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ "آقای مهدی طغیانی"