آقای حسین  میرزایی

سوابق اجرایی :
معاون نهاد دانشگاه صنعتی،
مدیر مدرسه علمیه


میزان تحصیلات :
حوزوی

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۱ "آقای حسین میرزایی"