آقای محمدتقی  نقدعلی

سوابق اجرایی :
جانشین مدیر کل اوقاف و
امور خیریه استان


میزان تحصیلات :
حوزوی

حوزه انتخابیه : اصفهان (خمینی شهر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲۶ "آقای محمدتقی نقدعلی"