خانم الهام  آزاد

سوابق اجرایی :
استاد دانشگاه و وکیل دادگستری


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵ "خانم الهام آزاد"