آقای حسین محمد  صالحی دارانی

سوابق اجرایی :
رئیس دانشگاه آزاد


میزان تحصیلات :
دکترای ادبیات فارسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (فریدن / فریدونشهر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ "آقای حسین محمد صالحی دارانی"