آقای مهدی  عسگری

سوابق اجرایی :
مشاور استانداری البرز


میزان تحصیلات :
مهندسی متالوژی، فوق لیسانس فلسفه

حوزه انتخابیه : البرز (کرج)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲ "آقای مهدی عسگری"