آقای علی اکبر  بسطامی

سوابق اجرایی :
مدیرکل پارلمانی کمیته امداد


میزان تحصیلات :
فوق لیسانس مدیریت

حوزه انتخابیه : ایلام (ایلام)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای علی اکبر بسطامی"