اقبال شاکری

مسیر شما: نمایندگان اقبال شاکری
اقبال  شاکری

نماینده یازدهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

اطلاعات شخصی

اقبال شاکری

نماینده یازدهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

سوابق اجرایی :
عضو هیأت علمی دانشگاه
صنعتی امیر کبیر


میزان تحصیلات :
دکترای مهندسی عمران
عضویت در کمیسیون:
سال اول : عضو کمیسیون عمران
  نمایندگان حوزه انتخابی " تهران ، دوره یازدهم"