آقای مجتبی  توانگر

سوابق اجرایی :
سرپرست مرکز رسانه و نشر علمی
دانشگاه آزاد


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ "آقای مجتبی توانگر"