آقای مالک  شریعتی نیاسر

سوابق اجرایی :
مدرس دانشگاه


میزان تحصیلات :
دکترای مهندسی
سیستمهای انرژی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۲ "آقای مالک شریعتی نیاسر"