خانم سمیه  رفیعی

سوابق اجرایی :
معاونت پیگیری های
ویژه دفتر رئیس جمهور


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد مدیریت

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ "خانم سمیه رفیعی"