آقای سید علی  یزدی خواه

سوابق اجرایی :
مدیرکل آموزش و پرورش
شهرستان های استان تهران


میزان تحصیلات :
دکترای مدیریت فناوری

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴۹ "آقای سید علی یزدی خواه"