آقای علی  خضریان


سوابق اجرایی :
مدیرمسئول
خبرنامه دانشجویان ایران


میزان تحصیلات :
کارشناس ارشد علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۶ "آقای علی خضریان"