خانم فاطمه  قاسم پور

سوابق اجرایی :
هیات علمی دانشگاه آزاداستادیار و
مدیرگروه علوم اجتماعی مرکز
تحقیقات


میزان تحصیلات :
دکترای فلسفه

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵ "خانم فاطمه قاسم پور"