آقای حسین  حق وردی

سوابق اجرایی :
نماینده و رئیس کمیسیون
حقوقی شورای شهر شهریار


میزان تحصیلات :
دانشجوی دکترای تاریخ
اسلام

حوزه انتخابیه : تهران (شهریار)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۳ "آقای حسین حق وردی"