آقای محسن  زنگنه

 سوابق اجرایی :
استاد و مشاور اقتصادی
دانشگاه


میزان تحصیلات :
دکترای اقتصاد