آقای احسان  ارکانی

 سوابق اجرایی :
معاون اداری مالی آستان
قدس رضوی


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد عمران

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۴ "آقای احسان ارکانی"