خانم فاطمه  رحمانی

 سوابق اجرایی :
مدیرکل سابق
بانوان استانداری


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد مدیریت
دولتی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۸ "خانم فاطمه رحمانی"