آقای محمد  صفایی دلوئی

 سوابق اجرایی :
فرماندار


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (گناباد)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴ "آقای محمد صفایی دلوئی"