آقای جواد  نیک بین

 سوابق اجرایی :
سرپرست حوزه علمیه کاشمر


میزان تحصیلات :
حوزوی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بردسکن / کاشمر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۸ "آقای جواد نیک بین"