آقای حسین  عباس زاده

 سوابق اجرایی :
رئیس دفتر نماینده )دهقانی(


میزان تحصیلات :
دکترای ادبیات

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (چناران)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای حسین عباس زاده"