آقای اکبر  احمدپور

 سوابق اجرایی :
هیات علمی دانشگاه فردوسی


میزان تحصیلات :
حوزوی