آقای علی اصغر  عنابستانی

 سوابق اجرایی :
فرماندار، استاندار


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (جغتای / جوین / سبزوار)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۳ "آقای علی اصغر عنابستانی"