آقای بهروز  محبی نجم آبادی

 سوابق اجرایی :
استاد دانشگاه


میزان تحصیلات :
دکترای ریاضی محض

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (جغتای / جوین / سبزوار)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۷۷ "آقای بهروز محبی نجم آبادی"