آقای علی  آذری

 سوابق اجرایی :
رئیس دادگستری فریمانمیزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (فاروج / قوچان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ "آقای علی آذری"