آقای علی  آذری

 سوابق اجرایی :
رئیس دادگستری فریمانمیزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق