آقای علی  جدی

 سوابق اجرایی :
رئیس دانشگاه کشاورزی


میزان تحصیلات :
دکترای مدیریت

حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (شیروان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای علی جدی"