آقای سلمان  اسحاقی

 سوابق اجرایی :
کارشناس حقوق و تحلیل گر
سازمان انرژی اتمی ، روزنامه
نگار


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

حوزه انتخابیه : خراسان جنوبی (قائنات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۸ "آقای سلمان اسحاقی"