آقای سید محمد  مولوی

 سوابق اجرایی :
معاون فرمانداری آبادانمیزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد ادبیات عرب

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۲ "آقای سید محمد مولوی"