آقای سید محمد  مولوی

 سوابق اجرایی :
معاون فرمانداری آبادانمیزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد ادبیات عرب