آقای سید کریم  حسینی

 سوابق اجرایی :
معاون سیاسی استاندار


میزان تحصیلات :
دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز / باوی)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴ "آقای سید کریم حسینی"