آقای مجتبی  یوسفی

 سوابق اجرایی :
شهردار منطقه 3 اهواز


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد مدیریت
استراتژیک

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز / باوی)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶ "آقای مجتبی یوسفی"