آقای عبداله  ایزدپناه

 سوابق اجرایی :
فرماندار مسجد سلیمان- معاون آموزش و پرورش


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد عرفان اسلامی