آقای عبداله  ایزدپناه

 سوابق اجرایی :
فرماندار مسجد سلیمان- معاون آموزش و پرورش


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد عرفان اسلامی

حوزه انتخابیه : خوزستان (ایذه / باغملک)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵ "آقای عبداله ایزدپناه"