آقای مصطفی  طاهری

 سوابق اجرایی :
هیات علمی تحصیلات تکمیلی


میزان تحصیلات :
دکترای برق

حوزه انتخابیه : زنجان (زنجان / طارم)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۲ "آقای مصطفی طاهری"