آقای حسن  شجاعی علی آبادی

 سوابق اجرایی :
معاون علمی ستاد مجتمع حوزه ای صدرا )مشکات(


میزان تحصیلات :
حوزوی

حوزه انتخابیه : زنجان (ابهر / خرمدره)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲ "آقای حسن شجاعی علی آبادی"