علی اکبر علیزاده برمی

مسیر شما: نمایندگان علی اکبر علیزاده برمی
علی اکبر  علیزاده برمی

نماینده یازدهم، سمنان (دامغان)

اطلاعات شخصی

علی اکبر علیزاده برمی

نماینده یازدهم، سمنان (دامغان)

 سوابق اجرایی :
بازنشسته سپاه پاسداران


میزان تحصیلات :
دکترای علوم دفاعی
عضویت در کمیسیون: