آقای علی اصغر  خانی

 سوابق اجرایی :
شهردادر منطقه 11 تهران


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲ "آقای علی اصغر خانی"