محمد سرگزی

مسیر شما: نمایندگان محمد سرگزی
محمد  سرگزی

نماینده یازدهم، سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)

اطلاعات شخصی

محمد سرگزی

نماینده یازدهم، سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)

 سوابق اجرایی :
دادستان زابل


میزان تحصیلات :
دکترای حقوق جزا
عضویت در کمیسیون:
سال اول : عضو کمیسیون عمران
سال اول : عضو کمیسیون تلفیق