اسماعیل حسین زهی

مسیر شما: نمایندگان اسماعیل حسین زهی
اسماعیل  حسین زهی

نماینده یازدهم، سیستان و بلوچستان (خاش)

اطلاعات شخصی

اسماعیل حسین زهی

نماینده یازدهم، سیستان و بلوچستان (خاش)

 سوابق اجرایی :
شهردار اسبق شهرستانهای خاش
و زاهدان، مدیر عامل سازمان
همیاریهای شهرداری استان ،


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
عضویت در کمیسیون:
سال اول : عضو کمیسیون عمران