حسینعلی شهریاری

مسیر شما: نمایندگان حسینعلی شهریاری
حسینعلی  شهریاری

نماینده یازدهم، سیستان و بلوچستان (زاهدان)

اطلاعات شخصی

حسینعلی شهریاری

نماینده یازدهم، سیستان و بلوچستان (زاهدان)

 سوابق اجرایی :
هیات علمی - رئیس علوم
پزشکی زاهدان


میزان تحصیلات :
دکترای چشم پزشکی
  نمایندگان حوزه انتخابی " سیستان و بلوچستان ، دوره یازدهم"