آقای معین الدین  سعیدی

 سوابق اجرایی :
معاون شهرداری چابهار، عضو شورای اسلامی شهر
چابهار


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد کشاورزی

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (جابهار)

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵ "آقای معین الدین سعیدی"