آقای روح اله  نجابت

 سوابق اجرایی :
مشاور مرکز رسانه و نشر
دانشگاه آزاد


میزان تحصیلات :
دانشجوی دکترای مطالعات منطقه‌ای-
گرایش غرب آسیا و شمال آفریقا

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۴ "آقای روح اله نجابت"