آقای فرهاد  طهماسبی

 سوابق اجرایی :
رئیس دادگستری نی ریز


میزان تحصیلات :
دکترای حقوق عمومی

حوزه انتخابیه : فارس (استهبان / نی‌ریز)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ "آقای فرهاد طهماسبی"