آقای مسلم  صالحی

 سوابق اجرایی :
رئس دانشگاه آزاد اقلید


میزان تحصیلات :
دکترای علوم تربیتی

حوزه انتخابیه : فارس (اقلید)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶ "آقای مسلم صالحی"